Co je diabetes a jak jej zvládnout

Diabetes mellitus je chronická celoživotní choroba, která postihuje lidskou populaci v různé míře po celé zeměkouli a je stará, jako lidstvo samo.

Na světě je léčeno asi 150 milionů diabetiků, a předpokládá se, že je mnoho dalších dosud nezjištěných, neléčených. V České republice je registrováno a léčeno více než 600.000 osob postižených touto chorobou. Každoročně je např. na každých 100:000 zdravých dětí zjištěno nejméně 10 dětí do deseti let, které potřebují inzulín. Nejčastější věk, ve kterém se diabetes projeví (manifestuje) je 5-8 let, dále dorostový věk (adolescence) a 3. desetiletí života. Diabetes potřebující inzulín se může projevit v kterémkoliv věku. Je pravidlem, že agresivita onemocnění je vyšší v mladším věku a počet jeho komplikací pramenících z postižení orgánů je tím vyšší, čím déle trvá.

Cílem léčby diabetu je vyrovnání výměny látkové v organizmu tak, aby byly zachovány fyziologické podmínky, tj. normální hladina krevního cukru a dalších produktů metabolizmu, aby se zabránilo vzniku poškození orgánů a tkání a pozdější invalidizaci.

Na počátku choroby je zřejmý jediný zásadní rozdíl mezi diabetikem a zdravým jedincem – hyperglykémie (kromě genetických a imunologických abnormalit). Při jejím trvání nastává rozsáhlá metabolická rozlada a při genetické dispozici i postižení buněk, tkání, orgánů. je proto důležité směřovat strategii léčby u všech diabetiků tak, aby byla dosažena a trvale udržena normální hladina krevního cukru. Mnohaletá zkušenost při sledování diabetiků podepřená klinickými studiemi vydává neustále svědectví o nutnosti usilovat od začátku manifestace diabetu o normální glykémie, resp. o hodnoty pohybující se kolem normální hladiny. Za „normální“ hladinu cukru v krvi považujeme hodnoty 3,5 – 5,6 mmol/l, tj. 72 –110mg/1 dl.

U 40 % diabetiků stačí k vyrovnání výměny látkové pouze dieta s omezením sacharidů ve stravě a denní režim s dostatkem pohybu. 40 % diabetiků je léčeno léky (tabletami) snižujícími hladinu krevního cukru, tzv. perorálními antidiabetiky (PAD). Zbývajících 15 % diabetiků potřebuje ke zvládnutí diabetu inzulín, 5 % kombinaci PAD a inzulín. Léčba diabetu musí být od samého počátku komplexní, tzn. mají být léčeny všechny průběžné choroby a symptomy, např. obezita, poruchy tukového metabolizmu, hypertenze, srdeční, ledvinné, zažívací aj. poruchy. Diabetika má sledovat od počátku internista – diabetolog, oční lékař, neurolog, příp. další specialisté. diabetes je choroba mezioborová (multidisciplinární) a ošetřující lékař se nesmí zabývat jen „snižováním glykemií“, ale má být koordinátorem celkové, obecně zaměřené i specificky vedené léčby.

Podstatou diabetu tzv. 2 typu, což je u většiny diabetiků, je snížená citlivost k inzulínu vylučovanému B-buňkami slinivky břišní, která vede nejprve k poruše jejich funkce. Zde je na místě doporučit dietní a pohybový režim, event. PAD. později, kdy je již porušena i sekrece inzulínu z B-buněk, tzv. 2. typ léčený inzulínem, je léčba pouhou dietou a PAD již neúčinná a je nutné podávat inzulín stejně jako u diabetu 1. typu. Ten vzniká poškozením až zničením B-buněk imunologickým procesem a je nutná léčba inzulínem hned od počátku. V obou případech jde o „diabetes inzulín potřebující“. 

Je-li podání inzulínu nutné, provádí se v každém věku, v dětství, v dospívání, u dospělých s plnou pracovní zátěží, i v pozdějším věku, vždy se zřetelem řešit problematiku tak, aby nebyla pouze nutností zachraňující život, ale umožnila každému diabetikovi optimální životní a existenční podmínky. Léčba inzulínem má být vždy individualizovaná, jakoby „šitá na míru“. Protože je zatím stále ještě nutné podávat inzulín podkožními injekcemi, výjimečně i nitrožilně, je třeba, aby se tak dělo bezbolestně, snadno. Inzulín a všechny pomůcky, které usnadňují jeho aplikaci mají být zdarma a běžně dostupné. V současné době jsou k dispozici ty nejlepší lidské inzulíny s různou dobou nástupu a trvání, aby mohly být sestaveny do potřebných režimů pro každého individuálně. Jako aplikační pomůcky lze užít jednorázové injekční stříkačky a pera – dávkovače. Pro ty diabetiky, kde nelze dosáhnout vyrovnání látkové výměny injekcemi, jsou k dispozici dokonalé inzulínové pumpy s veškerým příslušenstvím a mnoho dalších pomůcek usnadňujících život s nezaviněnou celoživotní chorobou. V jejich volbě je vždy třeba postupovat citlivě a individuálně s ohledem na věk, zaměstnání, závažnost diabetu a vlastní přání uživatele. Základním předpokladem léčby diabetu je, kromě dobrého technického vybavení, individualizovaná kvalitativně i kvantitativně dokonalá edukace spojená s „dobrou vůlí“ diabetika